O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich

W książce przedstawiono wnikliwą i szczegółową analizę uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich. Jest ona oparta na najnowszych osiągnięciach z tego obszaru, w tym na badaniach Autora i jego zespołu. Pierwsza część pracy jest poświęcona charakterystyce fizykochemicznej uwodnionego krzemianu sodu, budowie jego cząsteczki oraz strukturze, wraz z podaniem wskaźników opisujących tę strukturę. W drugiej części omówiono wpływ różnych czynników na strukturę i właściwości uwodnionego krzemianu sodu, żelu krzemionkowego oraz masy formierskiej sporządzonej z tym spoiwem. Szczególną uwagę zwrócono na takie czynniki, jak sposób uzyskania modułu krzemionkowego, sposób kondycjonowania termicznego szkliwa krzemianowo-sodowego oraz wpływ modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu morfoaktywnymi, organofunkcyjnymi związkami chemicznymi.

A comprehensive and detailed analysis of the behaviour of hydrated sodium silicate used as a binder for moulding sands was presented. It was based on most recent achievements in this field of knowledge, including studies made by the author and his team. The first part of the study describes the physico-chemical characteristics of hydrated sodium silicate and the structure of its particles, stating also the main parameters describing this structure. The second part of the study discusses the effect of different factors on the structure and properties of hydrated sodium silicate, and on the structure and properties of silica gel and moulding sands prepared with this binder. Attention was focussed on the technique of obtaining the required silicate modulus, on the technique of thermal conditioning of the sodium silicate glaze, and on the consequences of modification of the hydrated sodium silicate with morphoactive, organofunctional chemical compounds.

Skip to content