Badania mas ceramicznych, wosków odlewniczych i cieczy koloidalnych

 1. badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z zastosowaniem spektrometrów EDS i WDS w wysokiej i obniżonej próżni, pozwalające na przeprowadzenie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U) wraz z przygotowaniem próbek do badań (zgłady, trawienie chemiczne, trawienie termiczne, ścieniacz jonowy)
 2. badania składu chemicznego metodą μXRF: oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 3. badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa CT i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
 4. badania poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (pomiar chropowatości)
 5. wyznaczanie modułu Younga metodą ultradźwiękową
 6. wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 7. badania wybijalności mas
 8. badania przewodności elektrycznej
 9. badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 10. wyznaczanie temperatur charakterystycznych materiałów ceramicznych metodą optyczną od temp. pokojowej do 1750°C
 11. badania temperatury krzepnięcia. wyznaczanie krzywej krzepnięcia
 12. termowizyjne badania profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 13. pomiary skurczu, badania strzałki ugięcia
 14. oznaczanie temperatury mięknienia piasków, wosków oraz ilości wydzielonych gazów
Skip to content