Badania mas odlewniczych: formierskich i rdzeniowych

 1. badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z zastosowaniem spektrometrów EDS i WDS w wysokiej i obniżonej próżni, pozwalające na przeprowadzenie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U) wraz z przygotowaniem próbek do badań (zgłady, trawienie chemiczne, trawienie termiczne, ścieniacz jonowy)
 2. badania składu chemicznego metodą μXRF: oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 3. rentgenowska analiza strukturalna (XRD): jakościowa i ilościowa analiza fazowa, pomiar tekstury, analiza naprężeń, pomiary temperaturowe do 2300°C
 4. pomiary wielkości cząstek metodą DLS materiałów sypkich na sucho i w zawiesinie 0,1−2000 μm
 5. analiza ziarnowa, pH, strata prażenia LOI, wskaźnik pęcznienia, zawartość węgla błyszczącego, zawartość części lotnych
 6. badania poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (pomiar chropowatości)
 7. wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 8. badania wybijalności mas
 9. właściwości technologicznych mas: przepuszczalność, płynność, osypliwość, zgęszczalność
 10. badania parametrów wytrzymałościowych mas: wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ścinanie, rozciąganie w strefie przewilżonej
 11. badania przewodności elektrycznej
 12. badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 13. badania dylatometryczne w zakresie 180–2800°C, w tym optymalizacja parametrów procesu spiekania, wyznaczanie temperatury spiekania, wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów, wyznaczanie skurczu materiałów, wyznaczanie punktu mięknięcia szkła, analiza procesów endo- i egzotermicznych w badanych materiałach, krzywe c-DTA materiałów; wyznaczanie temperatur krytycznych i ciepła przemian; konstrukcja wykresów CHT, CTPc i CTPi
 14. wyznaczanie wysokotemperaturowych charakterystyk ciekłych metali metodą kropli leżącej (kinetyka zwilżalności, napięcie powierzchniowe, reaktywność w układzie ciecz/ciało stałe)
 15. pomiary zwilżalności materiałów stałych do 1000°C metodą rozpływającej się kropli w atmosferze powietrza i obliczenia skrajnego kąta zwilżania;
 16. wyznaczanie temperatur charakterystycznych materiałów ceramicznych metodą optyczną od temp. pokojowej do 1750°C
 17. termowizyjne badania profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 18. oznaczanie temperatury mięknienia piasków, wosków oraz ilości wydzielonych gazów
Skip to content