Badania powłok technologicznych i ochronnych

 1. badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z zastosowaniem spektrometrów EDS i WDS w wysokiej i obniżonej próżni, pozwalające na przeprowadzenie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U) wraz z przygotowaniem próbek do badań (zgłady, trawienie chemiczne, trawienie termiczne, ścieniacz jonowy)
 2. badania składu chemicznego metodą μXRF: oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 3. rentgenowska analiza strukturalna (XRD): jakościowa i ilościowa analiza fazowa, pomiar tekstury, analiza naprężeń, pomiary temperaturowe do 2300°C
 4. badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa CT i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
 5. badania poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (pomiar chropowatości)
 6. pomiary twardości oraz mikrotwardości metodami Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa
 7. badania tribologiczne, współczynnik tarcia oraz wskaźnik zużycia metodą ball-on-disc
 8. badania skrawalności materiałów i skrawności narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości
 9. badania lutowności metodą zanurzeniową w zakresie temperatury 20–450°C z topnikiem i/lub gazem ochronnym
 10. wyznaczanie gęstości, zawartości substancji suchej, sedymentacji, ilości wydzielonych gazów, przyczepności i ścieralności powłok
 11. wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 12. badania przewodności elektrycznej
 13. badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 14. wyznaczanie wysokotemperaturowych charakterystyk ciekłych metali metodą kropli leżącej (kinetyka zwilżalności, napięcie powierzchniowe, reaktywność w układzie ciecz/ciało stałe)
 15. pomiary zwilżalności materiałów stałych do 1000°C metodą rozpływającej się kropli w atmosferze powietrza i obliczenia skrajnego kąta zwilżania
 16. badania odporności na szoki cieplne − naprzemiennie w piecu i wodzie
 17. termowizyjne badania profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 18. pomiary skurczu, badania strzałki ugięcia
Skip to content