Badania wyrobów i materiałów konstrukcyjnych

 • badania składu chemicznego metodą μXRF: oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 • rentgenowska analiza strukturalna (XRD): jakościowa i ilościowa analiza fazowa, pomiar tekstury, analiza naprężeń, pomiary temperaturowe do 2300°C
 • badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa CT i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
 • badania poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (pomiar chropowatości)
 • pomiary twardości oraz mikrotwardości metodami Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa
 • wyznaczanie modułu Younga metodą ultradźwiękową
 • badania tribologiczne, współczynnik tarcia oraz wskaźnik zużycia metodą ball-on-disc
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej metodą obrotowego zginania
 • badania skrawalności materiałów i skrawności narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości.
 • wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 • badania wybijalności mas
 • badania przewodności elektrycznej
 • badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 • wyznaczanie temperatur charakterystycznych materiałów ceramicznych metodą optyczną od temp. pokojowej do 1750°C
 • badania odporności na szoki cieplne − naprzemiennie w piecu i wodzie
 • termowizyjne badania profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 • pomiary skurczu, badania strzałki ugięcia
 • oznaczanie temperatury mięknienia piasków, wosków oraz ilości wydzielonych gazów
Skip to content