PRAWA DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU (PATENT NR PL220357 PT. „REAKTOR DO WYTWARZANIA ŻELIWA WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ZWŁASZCZA SFEROIDALNEGO LUB WERMIKULARNEGO”)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku (patent nr PL220357 pt. „Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego”).

Podstawa prawna:

 1. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2098, dalej: u.s.b.ł.),
 2. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1317),
 3. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, dalej: ustawa),
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
 5. regulamin przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 10 grudnia 2013 r.
 6. wytyczne Prezesa Centrum Łukasiewicz nr 5/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonywania przez instytuty Łukasiewicza czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Przedmiot przetargu:

Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku (patent nr PL220357 pt. „Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego”, dalej: Patent). Pełny opis Patentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/a9234272-f084-4746-806d-b31762d3731f.

Stan prawny Patentu:

W mocy do dnia 11 lutego 2031 r.

Miejsce przetargu:

Siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Sposób sprzedaży:

Sprzedaż Patentu nastąpi w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji). Za oferenta zwycięskiego uważa się podmiot, który zaproponuje najkorzystniejszą dla Sprzedawcy cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. Udzielenie przybicia oznacza zawarcie umowy sprzedaży, chyba że wylicytowana cena przekroczy 250.000 zł netto. W takim przypadku udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży , lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy znajduje się w części poświęconej warunkom przetargu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:

Cena wywoławcza Patentu wynosi 148.521,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena wywoławcza została określona na podstawie operatu szacunkowego z kwietnia 2023 r., wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę – INVESTIN sp. z o.o. Wgląd do oryginału operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 14.852,10 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote). Wadium wpłacane jest przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733. Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg na sprzedaż patentu nr PL220357”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.00 w dniu 2 maja 2023 r. Za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli:

–  dany oferent nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu, bądź też jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

– dany oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

lub też

– oferent, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia wynikającej z przybicia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania, jak też w razie niewyrażenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej (dotyczy przypadku, kiedy wylicytowana cena Patentu przekroczy 250.000,00 zł). Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu, niewyrażenie przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej (dotyczy przypadku, kiedy wylicytowana cena Patentu przekroczy 250.000,00 zł) nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

 1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście lub przez pełnomocnika w dniu 4 maja 2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Krakowskiego Instytutu Technologicznego, I p. sala konferencyjna (nr 109), w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji Patentu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego nieograniczonego przetargu ustnego.
 2. Oferent stawający do przetargu jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
  • dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie określonej w ogłoszeniu;
  • dokument tożsamości;
  • aktualny wydruk z Centralnej Informacji właściwego rejestru – w przypadku gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (nie starszy niż 7 dni);
  • oryginał pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu w razie zastępstwa osoby uprawnionej do reprezentacji danego oferenta;
  • oświadczenie (opatrzone datą i podpisem – załącznik nr 2), że oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, w szczególności warunkami i załącznikami oraz dokumentacją przetargu, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  • dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski itp. wymaga zgody właściwego organu lub oświadczenie, że taka zgoda nie jest wymagana.
 1. Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa. Tryb jej pracy określa regulamin.
 2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formie licytacji zakończonej z chwilą przybicia. Komisja poucza uczestników o przebiegu postępowania, a przed rozpoczęciem licytacji sprawdza kompletność oraz formalną poprawności ww. dokumentów.
 3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny przedmiotu przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać, jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
 4. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając trzykrotnie obecnych o najwyższej oferowanej cenie – udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą i zamyka przetarg.
 5. Udzielenie przybicia oznacza zawarcie umowy sprzedaży, chyba że wylicytowana cena przekroczy wartość 250.000,00 zł. W takim przypadku, udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.
 6. Zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Jeżeli w sprawie będzie wymagana zgoda Prezesa Centrum Łukasiewicz, zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o uzyskaniu zgody. Poinformowanie następuje w każdej możliwej formie. Niestawiennictwo zwycięskiego oferenta zostanie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, uzasadniające zatrzymanie wadium.
 7. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą ulec zmianie lub zostać odwołane, w szczególności w razie wykonania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz uprawnień kontrolnych.
 8. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące Patentu można odnaleźć na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/a9234272-f084-4746-806d-b31762d3731f, a także w treści operatu szacunkowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 12 631 72 24 lub pod adresem mailowym: jaromir.wolski@kit.lukasiewicz.gov.pl.

Załącznik nr 1 Operat szacunkowy,
Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
Zalacznik nr 3- klauzula informacyjna.

Skip to content