Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego

 

Projekt realizowany w ramach

Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo­-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Akronim projektu: FILTRAL

 

OKRES REALIZACJI: 2017–2019

 

Wartość projektu: 1 998 830,15 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 544 117,62 PLN

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego.
Obecnie w odlewnictwie stopów Al, powszechną praktykę stanowi stosowanie w układach wlewowych piankowych filtrów ceramicznych. Układy wlewowe wraz z wtopionymi w nie filtrami, wykorzystywane są powtórnie jako złom obiegowy. Zużyte filtry piankowe stopniowo ulegają nasyceniu ciekłym metalem. Powoduje to wzrost ich masy i w rezultacie osiadanie ceramiki filtrów na dnie tygla, co utrudnia ich usunięcie z kąpieli metalowej.
Projekt podzielono na 6 etapów. Celem Etapu 1. (IOd) będzie szczegółowe zbadanie zjawisk zachodzących pomiędzy metalem, a ceramiką filtru podczas procesu odlewania. Uzyskane dane umożliwią w Etapie 2. (IOd) opracowanie wytycznych i przeprowadzenie prób technologicznych procesu wytwarzania niezatapialnych filtrów.
W Etapie 3. (Ferro-Term), przeprowadzone zostaną badania przemysłowe w celu ustalenia zakresu niezbędnych zmian w stosowanym obecnie procesie produkcyjnym firmy Ferro-Term. Podczas tych prac wykorzystane zostaną wyniki Etapu 2.
W Etapie 4. (IOd) przeprowadzone zostaną badania próbnej partii filtrów wykonanych w firmie Ferro-Term. W badaniach wyznaczona zostanie gęstość materiału ceramicznego filtrów oraz określona wielkość porowatości otwartych i zamkniętych, a także zostanie zmierzona wytrzymałość mechaniczna oraz termiczna. Ustalone zostaną parametry użytkowe i technologiczne filtrów wykonanych w firmie F-T oraz IOd.
W Etapie 5. (Ferro-Term) wykonane zostaną serie filtrów różniących się porowatością (ppi) oraz kształtem dostosowanym do warunków odlewni Silum. Wyznaczone parametry oraz opracowane instrukcje pozwolą na podjęcie procesu produkcyjnego lekkich filtrów.
Celem Etapu 6. (Silum) będzie przeprowadzenie prób technologicznych niezatapialnych filtrów w warunkach w odlewni Silum.

 

Planowane efekty:

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez sposób jego realizacji, który zapewni wybór najlepszych rozwiązań (metod eksploatacji urządzeń) oraz sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu – jest nim w tym przypadku wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych niezatapialnych filtrów ceramicznych, których zastosowanie do odlewnictwa stopów aluminium będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko prowadząc w szczególności do zmniejszenia energochłonności produkcji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Związane jest to z ułatwieniem procesu recyklingu złomu obiegowego.

 

Lider: Instytut Odlewnictwa

Konsorcjanci: Silum Sp. z o. o. i Ferro-Term Sp. z o. o.

 

Skip to content