Opublikowane dnia 30.12.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku BLT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego: Część I – Działania związane z łączeniem instytutów – wsparcie logistyczne procesu łączenia instytutów, dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter-pomieszczenia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17 )” i wykonanie adaptacji powyżej wskazanych pomieszczeń wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Część II – przygotowanie pomieszczenia do adaptacji stanowiska badawczego w ramach projektu inwestycyjnego Kortech dla stanowiska do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych- pomieszczenie P8.
Sygnatura:
ZP/14/20
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2021.02.09 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2021.02.09 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
Rozstrzygnięcie ZP14
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1.REM-BUD s.c. Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik ul. Słowacka 11, 33-300 Nowy Sącz
Kwota brutto: 1827878,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 84 miesiące
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. TOPATOTERA Sp. z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów
Kwota brutto: 2500000,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 84 miesiące
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL S.A. Kryspinów 1, 32-060 Liszki
Kwota brutto: 2756565,89 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. Firma Projektowo-Budowlana Włodarz Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109 Palecznica
Kwota brutto: 1490000,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 84 miesiące
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
1215636,74 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content