Technologie odlewniczne


Projektowanie odlewów i opracowywanie technologii odlewniczych

Oferta Instytutu obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania odlewów, doboru odpowiednich technologii odlewniczych oraz wykonania jednostkowych odlewów, w tym:

 • projektowanie odlewów wraz z numeryczną analizą naprężeń
 • topienie elektryczne i oporowe
 • wykonanie odlewów prototypowych w różnych technologiach: odlewanie w formach piaskowych, gipsowych, metodą wytapianych modeli w wielowarstwowych formach ceramicznych, kokilach, pod wysokim ciśnieniem
 • obróbkę cieplną i cieplno-ciśnieniową odlewów, w tym stopów magnezu w atmosferze ochronnej w temperaturze do 500°C
 • utwardzanie rdzeni piaskowych za pomocą strumienia ciepłego powietrza

Instytut dysponuje wysokowydajną komorą do suszenia z lampami IR, wentylatorami i klimatyzacją, która zapewnia szybkie suszenie warstw formy ceramicznej.

Parametry komory:

 • Czas suszenia każdej warstwy: 10 do maks. 60 minut
 • 2 pojemniki na masę o pojemności po 170 litrów
 • 2 kaskadowe nasypywarki piasku
 • Ramię manipulatora z napędem liniowym sterowane w 4 osiach
 • Maksymalna wielkość formy: Ø 500 × 500 mm
 • Maksymalny ciężar formy: 15 kg
 • Centralny system kontrolny

Oferujemy projektowanie i wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego Rapid Tooling na ploterze frezującym 3-osiowym − obrabiane materiały to drewno i jego pochodne oraz tworzywa sztuczne na modele odlewnicze.


Analizy numeryczne fizycznych zjawisk sprzężonych, procesów technologicznych i eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych

Instytut oferuje usługi w zakresie projektowania i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych, w tym:

 • modelowanie numeryczne procesów odlewniczych dla różnych materiałów i technik odlewania
 • opracowanie technologii odlewania i optymalizacji istniejących rozwiązań w celu eliminowania wad odlewniczych
 • modelowanie procesów płynięcia materiałów ciekłych oraz sypkich
 • modelowanie i optymalizacja cykli czasowo-termicznych w procesach obróbki cieplnej
 • projektowanie nowych konstrukcji, optymalizacja wytrzymałościowa istniejących rozwiązań konstrukcyjnych oraz pełna konwersja konstrukcyjno-materiałowo-technologiczna
 • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
 • opracowanie ekspertyz oraz opinii poprawności technologicznej i wytrzymałościowej

Stosowane oprogramowanie: ANSYS, MAGMAsoft, Flow 3D, SOLIDWorks.


Regeneracja mechaniczna mas formierskich i rdzeniowych

Zużyte masy formierskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, są w dużej części poddawane procesowi regeneracji mechanicznej. Procentowe udziały odpadów odlewniczych w odlewniach stopów żelaza oraz metali nieżelaznych przedstawiają się następująco: zużyta masa formierska i rdzeniowa (85−87%), żużel (3−7%), pyły (3−8%), szlamy (0,01−1,8%) i inne (0,1−1%).Regeneracja piasków ze zużytych mas formierskich i rdzeniowych wraz z przerobem mas odwałowych pozwala na ponowne wykorzystanie surowca w odlewniach, a co za tym idzie na obniżenie kosztów materiałowych w procesach odlewniczych.Instytut oferuje usługę regeneracji mechanicznej mas formierskich i rdzeniowych skierowaną do odlewni oraz firm zajmujących się recyklingiem odpadów. Dysponujemy stanowiskiem do mechanicznej regeneracji mas formiersko-rdzeniowych o wydajności 60 kg/h.Obróbka cieplna

W zakresie obróbki cieplnej Instytut może prowadzić następujące procesy:

 • wyżarzanie elementów ze stopów żelaza
 • hartowanie elementów ze stopów żelaza w wodzie lub oleju
 • hartowanie z przemianą izotermiczną w kąpieli solnej
 • przesycanie i starzenie stopów metali nieżelaznych

Parametry techniczne elektrycznego pieca komorowego typu POK:

 • temperatura maksymalna: 1000°C
 • atmosfera naturalna
 • wymiary komory: 740 × 540 × 1200 mm
 • programowane sterowanie procesem

Otrzymywanie żeliwa ausferrytycznego (ADI)

W skład linii technologicznej do obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego z przemianą izotermiczną wchodzą:

 • piec komorowy do wstępnego podgrzewania wsadu,
 • wsad komorowy do procesu austenityzacji odlewów,
 • wanna solna do hartowania z przemianą izotermiczną,
 • urządzenie do mycia i suszenia oraz ładowarka wsadu.

Parametry techniczne linii ADI:

 • wymiary przestrzeni roboczej: 610 × 910 × 460 mm
 • maksymalna masa odlewu: 250−300 kg
 • możliwość uzyskania wszystkich gatunków żeliwa ADI wg normy PN-EN 654:2012
 • przepływowa atmosfera ochronna (azot, argon)

Ignacy Łukasiewicz – odlew z brązu. Autor Kazimierz Adamski (2022)

PASJA WOLNOŚCI – odlew z brązu. Autor Krystyna Róż-Pasek (2022). Fot. K. Róż-Pasek

Odlewy artystyczne

Instytut oferuje usługi w zakresie odlewnictwa artystycznego w technologii wytapianych modeli. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość wykonania:

 • matryc silikonowych
 • modeli woskowych oraz zestawów modelowych
 • wielowarstwowych form ceramicznych.

Odlewy artystyczne wykonujemy:

 • ze stopów miedzi (brąz, mosiądz)
 • ze stopów aluminium
 • ze stopów żelaza (żeliwo, staliwo).

Instytut oferuje również usługi w zakresie wykańczania oraz patynowania odlewów.

Skip to content